Hong Kong Cheapo logo The Ultimate Guide to Hong Kong
Shau Kei Wan
Pic: winhorse/iStock Unreleased via Getty Images

Shau Kei Wan

Shau Kei Wan is a neighbourhood in the Eastern District of Hong Kong Island.